BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

Địa chỉ trụ sở chính: 261-263 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0400100778

Đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006

Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày: 26/02/2009

Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng

 


1. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2009, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được tổ chức, bắt đầu vào hồi 08 giờ 30 tại Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung số 31 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

2. Thành phần tham dự phiên họp:

Ông Nguyễn Danh Uy - Thay mặt Ban tổ chức - tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp và giới thiệu chương trình cuộc họp.

(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp, các thủ tục uỷ quyền và chương trình Đại hội đính kèm biên bản này).

3. Đoàn chủ tịch và Thư ký:

Đoàn chủ tịch phiên họp gồm:

- Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Lê Hồng Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Theo đề nghị của - Đoàn chủ tịch, các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận thư ký phiên họp là ông Huỳnh Huy Hòa và ông Lê Công Tòng.

4. Điều kiện tiến hành phiên họp:

Căn cứ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Tổ Chức :

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại điện tham dự là 89 người nắm giữ 6.783.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,72% tổng số cổ phần đã phát hành.

- Số cổ đông vắng mặt không tham dự là 275 người, chiếm tỷ lệ 10,28% tổng số cổ phần đã phát hành

Chủ tọa tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành và quyết định mọi vấn đề tại Đại hội.

Ông Huỳnh Huy Hòa thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc tại phiên họp. (Quy chế đính kèm biên bản này).

5. Diễn biến tóm tắt của phiên họp:

5.1 Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch năm 2009 và các chương trình triển khai; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008. (Các báo cáo đính kèm biên bản này).

5.2 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. (Báo cáo đính kèm biên bản này).

5.3 Ông Lê Hồng Sơn - thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2008; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty. (Các tờ trình và báo cáo đính kèm biên bản này).

5.4 Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. (Tờ trình và dự thảo điều lệ đính kèm biên bản này).

5.5 Thảo luận và biểu quyết từng vấn đề

Ông Trần Tấn Tâm - thay mặt Đoàn chủ tịch - hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.

5.5.1 Thảo luận:

Đại hội đã nghe ý kiến của các Ông :

Ông Mai Văn Quang (MSBQ: 07),Ông Trần Thiên (MSBQ: 08), Ông Trần Quốc Tuấn (MSBQ: 14),Ông Nguyễn Quang Trúc (MSBQ: 35) và Ông Vũ Đăng(MSBQ: 51) có ý kiến cơ bản về các vấn đề sau :

- Đề nghị làm rõ kết quả kinh doanh của bốn lĩnh vực kinh doanh chính và có phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả này cũng như định hướng của Công ty trong thời gian đến.

- Đề nghị điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh của Seaprodex DaNang, có nghị quyết điều chỉnh chiến lược, đặc biệt phải chấm dứt ngay việc kinh doanh thương mại.

- Cũng có ý kiến đề nghị phải lựa chọn lĩnh vực kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận cao, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn lĩnh vực kinh doanh thương mại. Có biện pháp chế tài đối với những cá nhân sai phạm trong kinh doanh.

- Đối với Ban Kiểm Soát cần cảnh báo và đưa ra rủi ro cho ban điều hành, không nên báo cáo việc đã hoàn tất.

Ông Trần Tấn Tâm và Ông Lê Hồng Sơn- Đoàn chủ tịch các ý kiến phản hồi như sau:

- Hoạt động sản xuất chế biến hàng thủy sản xuất khẩu là định hướng chiến lược dài hạn của Công ty. Xác định hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu trong năm 2008 thực sự chưa có hiệu quả. Mục tiêu chính trong thời gian đến là giảm tổng nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu. Việc thua lỗ trong năm 2008 chỉ là thua lỗ cục bộ, tuy nhiên xét trên tổng thể thì Công ty vẫn có lãi và đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông 10%.

- Trả lời về vấn đề loại bỏ kinh doanh hàng nhập khẩu: hoạt động kinh doanh chiếm doanh số lớn nhất trong tất cả các hoạt động của Seaprodex Danang, việc loại bỏ hay tiếp tục thực hiện trong sự kiểm soát chặt chẽ cần phải trao đổi thêm. Hiện nay vẫn phải tiếp tục kinh doanh nhưng không chạy theo doanh số, tổ chức lại bộ máy kinh doanh và định ra quy chế hoạt động gắn với trách nhiệm của cá nhân, đồng thời hạn chế kinh doanh uỷ thác, phát triển mạnh việc tự mua bán, chuyên sâu những mặt hàng có lợi thế, dẫn dần loại bỏ những lĩnh vực kinh doanh không có lợi thế.

- Đánh giá hàng tồn kho: Việc đánh giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm thực hiện tốt và hiện nay lượng hàng tồn kho đó đã được bán gần hết.

- Theo đánh giá của Ban Điều Hành những mặt hàng kinh doanh nhập khẩu có hiệu quả như: giấy và bột giấy, nhựa và hoá chất. Riêng mặt hàng thép sẽ xem xét về chủng loại và mặt hàng nào nên kinh doanh.

- Về quy chế của kinh doanh vật tư nhập khẩu: phải chịu trách nhiệm về vật chất khi để xảy ra thất thoát. Mức bồi thường hay (hay chịu trách nhiệm) khi để xảy ra thất thoát đề nghị Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và báo cáo lại cho cổ đông bằng văn bản.

5.5.2 Biểu quyết:

Những nội dung cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội lần này là: 6.783.040 cổ phần.

  • Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu.

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%

  • Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%

  • Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%

  •  Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%.

  •   

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%

  •  Về định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh lĩnh vực nhập khẩu trong thời gian đến: “Giao cho HĐQT nghiên cứu ra nghị quyết về chiến lược kinh doanh hàng nhập khẩu, cơ cấu lại hoạt động này để bảo đảm an toàn và hiệu quả và báo cáo lại cho các cổ đông bằng văn bản”.

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%

  •  Sửa đổi Điều lệ Công ty

Biểu quyết toàn văn điều lệ: Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo các ý kiến đã được chủ toạ nêu ra và các ý kiến bổ sung của các cổ đông đã được thống nhất tại Đại Hội Cổ Đông. (phụ lục kèm theo)

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%.

Tại Điều 49: Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty. Để thực hiện việc kiểm toán năm 2009, Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết đồng ý kiến đồng ý giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập phù hợp theo yêu cầu tại điều lệ trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện kiểm toán cho năm 2009.

+ Tổng số tán thành: 6.783.040 phiếu

+ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 100%

6. Các quyết định đã được thông qua tại Đại hội cổ đông:

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, các quyết định đã được

thông qua gồm có:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2009.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại công ty.

- Báo cáo Ban kiểm soát tại hội đồng công ty.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008.

- Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009.

- Điều lệ công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại phiên họp này vì lợi ích tối đa của các cổ đông.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp, và được đăng tải trên website của công ty: www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Miền Trung kết thúc vào hồi 12 giờ 30 cùng ngày
 

Liên kết