Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017


01. Thông báo tổ chức chiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

02. Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ 2017 dự kiến

03a. Mẫu – Giấy Đăng Ký Tham Dự ĐHĐCĐ 2017

03b. Giấy ủy quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 2017

04. Quy đề cử - ứng cư HDQT- BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

05a. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

05b. Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

05c. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

05d. Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS

06a. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

06b. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

07a. Danh sách người có liên quan của ứng viên HĐQT

07b. Danh sách những người có liên quan của ứng viên BKS

08. Quy chế làm việc tại Phiên họp ĐHĐCĐ 2017(Dự thảo)

09. Báo cáo của ban TGĐ về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

10. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017

11. Bao cao cua BKS tai Phien hop DHDCD 2017

12. Tờ Trình 01 của HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm2 016 đã kiểm toán

13. Tờ Trinh 02 của HĐQT – Phân phối lợi nhuận năm 2016

14. Tờ trình 03 của HĐQ – BC đơn từ nhiệm của TV HĐQT kiêm TGĐ (Ông Nguyễn Hoàng Giang)

15. Tờ trình 04 của HĐQT-Phê chuẩn quyết định của HĐQT bổ nhiệm TGĐ

16.Tờ trinh 05 của HĐQT đơn từ nhiệm của TV BKS (ông Nguyễn Văn Bình)

17. Tờ trình 06 của HĐQT – Thông qua KH SXKD năm 2017

18 Tờ trình 07.BKS – lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

19. Tờ trình 08 của HĐQT- BC thù lao HĐQT-BKS-TK năm 2016

20. Tờ trình 09 của HĐQT – Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề KD và sửa đổi Điều lệ Công ty

21. Tờ trình 10 của HĐQT – BC kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT

22. Tờ trình 11 của HĐQT – BC kết thúc nhiệm kỳ của BKS

23. Tờ trình 12 của ĐHĐCĐ V/v Tiếp tục thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2016 về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang HOSE

24- Quy chế và thể lệ bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

25. Mẫu biẻu quyết các vấn đề tại Phiên họp

26. Dự thảo Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: