Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017


01. Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

02. Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ 2017

03. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ĐHĐCĐ 2017

04. Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2017-2022 2017

05. Biên bản bầu cử Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

06. Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

07. Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

08. SPD- CBTT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: