Gallery Sản Phẩm

PictureFlow | Shadowbox Demo

Tin cập nhật

Phê duyệt của HĐQT về giao dịch mua bán của Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ

SPD - Điều lệ sửa đổi ngày 01.09.2017

Báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Thông báo vv nhận cổ tức năm 2016 & Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Báo cáo thường niêm năm 2016

Công văn số 26/CBTT Gửi UBCKNN- SGDCK Hà Nội V/v Bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên Mỵ giữ vị trí TGĐ

NQ HĐQT V/v Bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên Mỵ giữ vị trí TGĐ

NQ HĐQT V/v Ông Nguyễn Hoàng Giang từ nhiệm TVHĐQT - TGĐ

QĐ 05 HDQT 28.02.2017 Bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên Mỵ - TGĐ

QĐ 04 HĐQT 28.02.2017 Ông Nguyễn Hoàng Giang - Từ nhiệm HĐQT.TGĐ

Báo cáo tài chính năm 2016

Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

Nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Hoàn thành viên HĐQT Công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

SPD - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công Văn Số 340 Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Do Đăng Ký Bổ Sung

Thay Đổi Nhân Sự Thành Viên Ban Kiểm Soát

Đơn Xin Từ Nhiệm Của Thành Viên Ban Kiểm Soát

Thay Đổi Nhân Sự

Đơn Xin Từ Nhiệm Của Thành Viên Ban Kiểm Soát

Báo Cáo Vốn Chủ Sở Hữu Đã Được Kiểm Toán

Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Lần Thứ 16, Ngày 25 Tháng 02 năm 2016

Công văn đến số 747/BCKNN Về việc báo cảo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Báo Cáo Tinh Hình Quản Trị Công Ty năm 2015

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất Thường lần 01 Năm 2015

Thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

SPD- Công Văn Đính Chính Thông Tin V/v Thay Đổi Nhân Sự ngày 15.10.2015

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 14, ngày 19/10/2015

Thông Báo Về Việc Thay Đổi Nhân Sự Chủ Chốt

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Hướng dẫn hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Bằng Tiền Năm 2014

Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 13

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh Lần Thứ 12

Báo Cáo Tinh Hình Quản Trị Công Ty Năm 2014

Báo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 tháng Đầu Năm 2014

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thay Đổi Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Lần Thứ 11

NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thông báo về việc công bố thông tin đối với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan

Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 10

SPD- bao cao tinh hinh quan tri cong ty 2013

SPD-Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Thay đổi nhân sự

Báo cáo quản trị bán niên 2012

Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu giao dịch bổ sung trên UPCoM

Được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên UPCoM

Đăng ký và lưu ký bổ sung chứng khoán thay đổi lần 1

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2011

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Bổ sung muc đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Ngày niêm yết và giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2010

--= =--

Thông báo lưu ký chứng khoán

Chứng Nhậnadfasdfsadfsdaf
Certificate No:2012-0001/CN-FSMS
Certificate No:2012-0001/CN-QMS
Hỗ trợ trực tuyến

Seadanang
Seadanang

Liên kết